ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden, van millebeau.com, Wannegem- Lede , België

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten die moonmadestars.com sluit als verkoper van interieurproducten en diverse consumptiegoederen (hierna: "moonmadestars.com").

1.2 moonmadestars.com aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of condities van de klant (hierna: "Klant"), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of condities door moonmadestars.com schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van moonmadestars.com voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden zal de voorwaarde in de orderbevestiging van moonmadestars.com voorrang hebben.

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van moonmadestars.com zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (on-line) verkopen van moonmadestars.com worden door moonmadestars.com schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd, en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt tevens geacht de bestelling van moonmadestars.com te hebben aanvaard indien hij de uitvoering van de bestelling heeft aangevraagd.

2.4 Eventuele (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijken van de orderbevestiging van moonmadestars.com, zijn voor moonmadestars.com alleen bindend indien moonmadestars.com deze afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd.

Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van moonmadestars.com staat vast en is inclusief 21% Belgische BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of in de toekomst geheven door de overheid, of het nu gaat om de federale overheid, de staat of de lokale overheid, direct of indirect, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 moonmadestars.com is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren onderhevig zijn geweest aan een verhoging. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die moonmadestars.com van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. moonmadestars.com zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij moonmadestars.com schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 De Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft met het verrichten van de verschuldigde betalingen. Er kan een vertragingsrente van 12% per jaar in rekening worden gebracht.

3.6 In alle gevallen blijft moonmadestars.com, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verplichtingen is nagekomen en de betaling(en) volledig door moonmadestars.com is ontvangen.

3.7 Na afloop van de overeenkomst worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht om de goederen op te slaan indien het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product door moonmadestars.com. De 1% kosten worden elke week samengesteld totdat het openstaande factuurbedrag volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 moonmadestars.com heeft het recht om een minimum vooruitbetaling vanvan 100% te bevelen bij online verkoop van de goederen.

3.9 Er zijn garanties op de goederen van moonmadestars.com voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. moonmadestars.com behoudt zich het recht voor om in geval van problemen te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien moonmadestars.com besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden gemaakt op het bestelformulier. Garanties van moonmadestars.com zijn uitdrukkelijk niet van toepassing:

 1. waterschade aan de goederen van moonmadestars.com;
 2. schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van moonmadestars.com;
 3. aanpassingen aan de goederen van moonmadestars.com;
 4. onrechtmatig onderhoud van de goederen van moonmadestars.com;
 5. indien de goederen van moonmadestars.com voor andere doeleinden zijn gebruikt dan bedoeld door moonmadestars.com;
 6. uitgebreid gebruik van de goederen van moonmadestars.com buiten of in de regen.

Levering en vertragingen

4.1 moonmadestars.com is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan gezien worden als een apart contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of liften passen. Prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 moonmadestars.com is vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering substantieel belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, het gebied en het segment van de leveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bv. overstroming, ijs, oogstverlies, enz.), export- en importbeperkingen, productieproblemen, pandemiën, COVID 19, problemen bij de aankoop van goederen, bedrijfsstoringen (defecte apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, gebrek aan personeel of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden, worden beschouwd als aanzienlijke belemmeringen voor de prestaties.

4.3 In geval van een substantiële belemmering van de uitvoering volgens artikel 4.2 is moonmadestars.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van een dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlengingstermijn langer is dan twee maanden, dan kan Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor een der partijen onredelijk blijkt voordat de verlengperiode is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. moonmadestars.com zal de duur van de verlengperiode aan de Klant mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levering is moonmadestars.com gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingsperiode goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.

4.5 Indien de Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met moonmadestars.com, dan is moonmadestars.com gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen dat de Klant achterstallig was naast een redelijke termijn voor het maken van passende afspraken. moonmadestars.com is tevens gerechtigd om haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de Klant in gebreke is. In het geval dat de Klant in staat van faillissement verkeert, kan moonmadestars.com ofwel haar verplichtingen opschorten ofwel verdere leveringen annuleren; eventuele schade die door de Klant wordt geleden is voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van het toepasselijke E.U. recht is moonmadestars.com gerechtigd om van de Klant naar behoren gewaarmerkte kopieën van de douanedocumenten te verlangen, waaruit blijkt dat de door moonmadestars.com geleverde goederen in het land van bestemming buiten de E.U. in het vrije verkeer zijn gebracht.

Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en nagaan of de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen bij moonmadestars.com aan te komen. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen geen afbreuk aan de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Moonmadestars.com is gerechtigd om na ontvangst van een melding van het gebrek alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn vastgesteld of totdat het gebrek volledig is verholpen.

5.4 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Recht van teruggave

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sales@moonmadestars.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht op teruggave:

goederen die besteld zijn voor zakelijke projecten;

Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

Risico- en eigendomsoverdracht

7.1 Het risico van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering.

7.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, in afwachting van betaling door Opdrachtgever, alsmede goederen die ten onrechte door Opdrachtgever worden afgekeurd of niet worden geaccepteerd, zullen door moonmadestars.com voor rekening en risico van Opdrachtgever worden bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij moonmadestars.com, tenzij en totdat moonmadestars.com de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle bijkomende kosten, zoals rente, liggelden, kosten, uitgaven, etc..

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant is moonmadestars.com, onverminderd de overige rechten van moonmadestars.com, gerechtigd om onmiddellijke herlevering te verlangen van de goederen waarvoor zij een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud.

7.5 Totdat de betaling voor de goederen is geschied, is de Klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is en zal hij, voor zover mogelijk

 1. de goederen apart te houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van moonmadestars.com;
 2. moonmadestars.com onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle vorderingen van derden die de goederen kunnen beïnvloeden; en
 3. de goederen adequaat te verzekeren.

Aansprakelijkheid

8.1 Indien aansprakelijkheid van moonmadestars.com wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met moonmadestars.com overeengekomen koopprijs. In geen geval is moonmadestars.com aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van de garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

Ontheffing

10.1 Het verzuim van moonmadestars.com om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de rechten van moonmadestars.com om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.

Beperking van actie

11.1 Geen enkele actie van de Klant zal worden ondernomen tenzij de Klant moonmadestars.com eerst schriftelijk op de hoogte stelt van elke vermeende klacht tegen moonmadestars.com binnen dertig (30) dagen nadat de klacht van de gebeurtenis voor het eerst aan de Klant bekend is geworden en een actie door de Klant wordt gestart binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, België.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het V.N.-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten in Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

Naleving van wetten en normen

13.1 moonmadestars.com belooft of verklaart niet dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met enige wet, verordening, reglementen of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van moonmadestars.com of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen volgens de wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor:

 1. de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en
 2. het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor dergelijk gebruik.

Intellectuele eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan de Klant zal geen enkele licentie of recht onder enig intellectueel eigendomsrecht overdragen, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige intellectuele eigendomsinbreuk als gevolg van de invoer en/of het gebruik van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige vorm van verwerking.